Valtuustoaloite paperittomien välttämättömien oikeuksien takaamiseksi

Valtuustoaloite paperittomien välttämättömien oikeuksien takaamiseksi

Paperittomien määrä Suomessa lisääntyy. Kielteisiä oleskelulupapäätöksiä annetaan sellaisille ihmisille, joilla ei tosiasiassa ole mahdollisuutta palata turvallisesti kotimaahansa. Tilanteen taustalla on muun muassa eduskunnan päätös humanitaarisen oleskeluluvan lakkauttamiseksi. Humanitaarisia oleskelulupia annettiin, kun turvapaikan tai toissijaisen suojelun edellytykset eivät täyttyneet, mutta henkilön kotimaan turvallisuustilanne oli liian epävakaa palaamiseen. Moni turvapaikanhakija on tälläkin hetkellä tilanteessa, jossa kotimaahan paluu on hengenvaarallista eikä muuta mahdollisuutta ole kuin jäädä piilottelemaan .

Tampereen on otettava toiminnassaan huomioon paperittomien kasvama määrä ja varmistettava, että myös heitä kohdellaan, kuten Suomenkin hyväksymät YK:n ihmisoikeudet ja perustuslakikin edellyttävät.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimiin, jotta jokaiselle maassaolostatukseen katsomatta taataan Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämät oikeudet välttämättömiin terveyspalveluihin, toimeentuloon ja majoitukseen. Terveyspalvelut tarjotaan paperittomille samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.

Sairauksien hoitamattomuus käy kalliiksi yhteiskunnalle, sillä kaupungilla on velvoite hoitaa välitöntä hoitoa vaativat taudit. Hoitamattomina monet taudit, kuten diabe tes ja erilaiset sydän- ja verisuonisairaudet pahenevat ja vaativat välitöntä hoitoa. Tällainen välitön hoito tulee usein myös kalliimmaksi kuin pitkäaikaissairauksien vaatimat lääkkeet ja muu hoito. Lisäksi rokottamattomuus ja tarttuvien tautien hoitamattamuus heikentävät mahdollisuuksia torjua tartuntatauteja ja ehkäistä niiden leviämistä.

Yhteiskuntarauhan kannalta on riski, jos syntyy ihmisjoukkoja, jotka elävät vastentahtoisesti järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella ilman välttämätöntä huolenpitoa. Tilanne altistaa nämä ihmiset rikollisuudelle, hyväksikäytölle ja radikalisoitumiselle.

Samalla on varmistettava, että paperittomille tarjotaan omalla kielellään tietoa siitä, mihin palveluihin he ovat oikeutettuja, ja että tiedot tarjolla olevista palveluista löytyvät Tampereen kaupungin verkkosivuilta ainakin suomeksi, englanniksi ja paperittomien yleisimmin käyttämillä kielillä. Kaupungin henkilöstöä koulutetaan siten, että työntekijät ovat tietoisia paperittomille tarjottavista palveluista ja heitä ohjeistetaan tarjoamaan paperittomille tietoa heidän oikeuksistaan. Lisäksi esitämme, että k aupungin soveltuvat virastot selvittävät, miten kyseisten virastojen toimialalla voidaan edistää paperittomien ihmisoikeuksia.

Tampereella 18.12.2017

Noora Tapio

Lisäkseni 27 muuta allekirjoittajaa

Aloitetta käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 19.8.2019. Esitin aloitteen palauttamista valmisteluun, sillä aloitevastaus, jonka pohjalta muutoksia nykyisiin toimintatapoihin ei oltu tekemässä, oli heikko. Vastaustekstissä virheellisesti väitettiin paperittomien henkilöiden oleskelevan poikkeuksetta laittomasti maassa ja vähäteltiin palvelutarvetta. Lisäksi aloitevastauksessa vastuu paperittomien palveluista sysättiin kohtuuttomalla tavalla järjestöjen vastuulle.

Esityksestäni äänestettiin. Äänin 22-41, 1 tyhjä, kolme poissa esitykseni hylättiin ja aloitetta ei palautettu valmisteluun.

Tämän jälkeen tein ponsiesityksen. Esitys kuului seuraavasti: “Tämän ponnen hyväksyessään kaupunginvaltuusto edellyttää, että paperittomien palveluiden järjestämisessä huomioidaan näkökohdat terveyden edistämisestä yksilö- ja väestötasolla, hallitusohjelmaan sisältyvät kirjaukset terveydenhuollon laajentamisesta ja paperittomien varhaiskasvatusoikeutta koskevasta selvityksestä sekä perustuslakivaliokunnan linjaukset varhaiskasvatuksesta”.

Myös ponsiesityksestä äänestettiin. Äänin 34-29, 4 tyhjää ponsiesitys hyväksyttiin.