Politiikka

Politiikassa minulle keskeisintä on rakentaa sosiaalisesti oikeudenmukaista ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Nämä kaksi teemaa ovat tiiviisti linkittyneet toisiinsa: eriarvoisuutta ei voi aidosti vähentää vähentämättä myös päästöjä, koska ilmastokriisi ja muut ekokriisit vaikuttavat kaikista syvimmin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin, eikä ekologisesti kestävää politiikkaa voi tehdä vähentämättä eriarvoisuutta. Tässä murroksessa koulutus on aivan keskeisessä osassa, sillä se on keskeinen väline niin eriarvoisuuden kaventamiseen kuin ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Alta voit lukea joitain nostoja keskeisimmistä politiikka-alueistani. Ne kertovat siitä, millaista Tamperetta minä politiikassa tavoittelen. Yksikään listoista ei ole kaikenkattava, vaan niiden tarkoitus on osoittaa niitä lähtökohtia, joista teen politiikkaa. Mikäli en ole ottanut tässä kantaa johonkin sinulle keskeiseen kysymykseen, otahan yhteyttä!

Tulevaisuuden Tampere on hiilinegatiivinen luontokaupunki!

 • Pyöräily ja jalankulku on kaikkialla Tampereella turvallista ja houkuttelevaa. Autoiluun kannustavia investointeja ei tehdä
 • Ratikkaverkko on laaja, lähijunaliikenne palvelee kaupunkiseutua ja Tampereen ja Helsingin välillä on tunnin junayhteys
 • Tampereen Sähkölaitos ei käytä fossiilisia polttoaineita eikä turvetta. Biopolttoaineille on kireät kestävyyskriteerit. Kaupunki investoi polttoon perustumattomaan energiantuotantoon
 • Kaikissa kaupungin tekemissä hankinnoissa ekologinen kestävyys on keskeinen kriteeri ja esimerkiksi julkisissa ruokailuissa tarjoilut ovat kasvispainotteiset.
 • Kaupunkimetsät ovat luontokohteita ja hiilinieluja, eivät talousmetsiä. Metsänhoidossa painotetaan jatkuvaa kasvatusta, eikä elonkirjon ja virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla tehdä lainkaan hakkuita.
 • Luonnonsuojelualueiden määrää kasvatetaan johdonmukaisesti ja eheitä luontoalueita säilytetään mahdollisimman paljon. Niitä ympäristöjä, joita on jo rappeutettu, ennallistetaan jatkuvasti
 • Kaikkialla kaupungissa on kukkivia kasveja ja lajivalinnoissa painotetaan niitä lajeja, jotka tukevat luonnonvaraisia eläin- ja kasvilajeja. Tarpeettomat nurmialueet muutetaan niityiksi ja viherkattoja sekä muita viherrakenteita on paljon
 • Kaupunkilaisten on helppo olla mukana toimimassa ekologisen Tampereen puolesta. Kaupunki tarjoaa sekä tietoa että välineitä vieraslajitalkoiden järjestämiseen niittyjen perustamiseen ja linnunpönttöjen sekä hyönteishotellien rakentamiseen – unohtamatta kestäviin elämäntapoihin kannustamista

Tulevaisuuden Tampere puuttuu köyhyyteen ja takaa yhdenvertaisen arjen!

 • Kaikkialla kaupungissa on kohtuuhintaisia asuntoja kaikenlaisiin tarpeisiin yksiöistä suuriin perheasuntoihin
 • Asunnottomuuden määrä vähenee ja jokaiselle taataan oma koti
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laadukkaat ja lastensuojelun sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden rahoitusvaje on historiaa. Jokainen saa tarvitsemansa hoidon joutumatta taistelemaan siitä ja hoitomuodot perustuvat tutkittuun tietoon sekä asiakkaiden todellisiin tarpeisiin
 • Päihdepolitiikka on inhimillisesti kestävää. Haittoja vähentävä päihdepolitiikka tukee päihderiippuvaisten mahdollisuuksia mahdollisimman hyvään ja terveeseen arkeen sekä vähentää yhteiskunnallisia haittoja
 • Perusterveydenhuolto on maksutonta ja myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja madalletaan
 • Transihmisten terveydenhoito on laadukasta ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa niin kaupungin omissa palveluissa kuin sairaanhoitopiirin transpolillakin
 • Paperittomien oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin varmistaa perusoikeuksien toteutumisen riippumatta maassaoleskelun statuksesta
 • Kaupungin hankinnoissa käytetään aktiivisesti työllistämisehtoa, jolla hankintoja kanavoidaan erityisesti niille toimijoille, jotka työllistävät vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä
 • Kaupunki ei käytä yksityisiä perintäfirmoja, vaan järjestää perinnän itse ja noudattaa perinnässä kohtuutta vahvemmin kuin laki edellyttää
 • Jokaisella on mahdollisuus nauttia kulttuurista ja liikunnasta taloudellisesta tilanteesta riippumatta
 • Vähemmistökielisten tamperelaisten kielellisiin oikeuksiin panostetaan. Monikielisyys on arkea kaikissa kaupungin palveluissa, työpaikoilla ja viestinnässä
 • Kaupungin kaikki rekrytoinnit järjestetään anonyymisti niin, että hakijan henkilökohtaiset tiedot eivät paljastu ennen haastattelua. Kun hakijoissa on kaksi tasavahvaa tai liki tasavahvaa hakijaa, voidaan soveltaa positiivista diskriminaatiota, jolla valitaan hakijoista se, joka on aliedustetussa asemassa
 • Lähisuhdeväkivaltaa kokevien palvelut ovat riittävät ja myös väkivallan tekijöille tarjotaan aktiivisesti tukea väkivaltaisen käytöksen lopettamiseen

Tulevaisuuden Tampere panostaa saavutettavaan koulutukseen!

 • Varhaiskasvatus on maksutonta ja lähtökohtaisesti kaupungin omana toimintana järjestettyä, voittoa tavoittelemattomat yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat ainoastaan täydentävät kaupungin omaa palvelua
 • Päiväkotipaikkoja on riittävästi, ja koulut sekä päiväkodit ovat lähellä perheitä
 • Kaupungin alueellista tasa-arvoa vahvistetaan kohdentamalla tasa-arvorahaa niiden alueiden päiväkoteihin ja kouluihin, joissa on kaupungin keskiarvoa enemmän sosioekonomisia haasteita
 • Ryhmäkoot ovat perusopetuksessa pieniä ja niiden laskennassa huomioidaan oppilaiden ikä, erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden määrä sekä oppilaiden kielitaito opetuskielellä
 • Paikkoja niin lukioissa kuin ammatillisissakin oppilaitoksissa on riittävästi ja ne vastaavat nuorten toiveita. Ammatillisessa koulutuksessa panostetaan lähiopetuksen määrään yhä vahvemmin
 • Koulupsykologille ja -kuraattorille pääsee nopeasti silloin, kun tarve on ja myös muuta oppilashuollon henkilöstöä on riittävästi kunkin koulun tarpeisiin nähden. Oppilashuollon henkilöstöllä on aikaa panostaa koko oppilaitosyhteisön hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen
 • Kouluyhteisöissä tehdään jatkuvasti työtä koulukiusaamista ja -väkivaltaa vastaan. Jokainen oppilas ja huoltaja tietää, miten kiusaamiseen ja väkivaltaan koulun arjessa puututaan ja mihin voi ilmoittaa, jos toimet eivät ole riittäviä
 • Kouluissa työote on sukupuolisensitiivinen ja antirasistinen. Sekä henkilöstöä että oppilaita koulutetaan yhdenvertaisuusasioissa
 • Arki korkeakouluopiskelijana Tampereella on hyvää. Joukkoliikenteen opiskelija-alennus on riittävä ja se myönnetään kaikkiin lipputyyppeihin. Opiskelija-asuntojen määrä ja laatu vastaavat opiskelijoiden tarpeisiin. Opiskelijakulttuuria ja yhteisöllisyyttä tuetaan yhdistysavustuksilla ja tilavuokrauksella. Kaupunki työllistää opiskelijoita vakituisesti sekä määräaikaisesti ja tarjoaa runsaasti harjoittelupaikkoja
 • Yhteistyö kaupungin ja Tampereen yliopiston sekä ammattikorkeakoulun kanssa on tiivistä. Yhteistyöllä tavoitellaan tieteenteon olosuhteiden parantamista kaupungissa. Kaupunki edistää korkeakouludemokratian ja -autonomian toteutumista